Obe naše prevádzky - v Trenčíne i vo Vrábľoch fungujú ako zberné miesta na príjem žiadostí o vydanie čipových kariet vodičov i podnikových kariet.

žiadosť o kartu vodiča 

Postup pri podávaní žiadosti:

V zbernom mieste je potrebné najprv vyzdvihnúť tlačivo žiadosti a poštovú poukážku. Tlačivo stiahnuté z intenernetu, alebo inak okopírované je neplatné, lebo v originálnom tlačive sa nachádzajú ochranné prvky. Poštová poukážka je tiež povinný spôsob úhrady, prevod cez bankový účet, alebo platba kreditnou kartou nie sú možné. Vyplnené tlačivo a zaplatená poštová poukážka sa doručí na zberné miesto . Žiadosť je následne spracovaná a odoslaná výrobcovi kariet. Hotová karta je doručená na adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti.Doba vybavenia žiadosti o prvú kartu je 30 kalendárnych dní. Lehota vybavenia žiadosti za účelom náhrady karty za ukradnutú, stratenú, poškodenú je 5 pracovných dní.

K podaniu žiadosti na kartu vodiča je potrebné priložiť doklad o zaplatení, platný občiansky, vodičský preukaz a fotografiu. Vodič musí podať žiadosť osobne, alebo môže notárskym splnomocnením poveriť inú osobu, ktorá však musí priniesť všetky potrebné doklady.

K podaniu žiadosti na Podnikovú kartu je potrebné priložiť doklad o zaplatení, výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list, originál alebo overenú kópiu, kartičku o registrácii IČ DPH,alebo IČO. Žiadosť podáva konateľ, alebo prokurista, alebo iná osoba ktorá sa preukáže notársky overeným splnomocnením. Jedna firma môže mať viac podnikových kariet, pričom každá z kariet je okrem firmy registrovaná aj na osobu, ktorá nemusí byť prítomná, ale je potrebné priniesť fotokópiu jej občianskeho preukazu pokiaľ je táto osoba iná ako niektorí z konateľov.

Vzory žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:
Žiadosť o vydanie tachografovej karty vodiča
Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty
Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty - príloha
Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty

Vzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:
Poučenie - karta vodiča (.pdf)
Poučenie - podniková karta (.pdf)
Poučenie - dielenská karta (.pdf)